Zijn op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepalingen in 2018? Bekijk het op het Mestbankloket.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket.

De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket (in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu) na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen midden september ook nog een e-mail of brief.

Als de Mestbank percelen met teeltschade of teeltmislukking heeft geselecteerd, moeten de landbouwers dat via het Nitraatmeldpunt laten weten aan de Mestbank. Dat kunnen ze doen tot en met 28 september. Hetzelfde geldt als geselecteerde percelen niet of niet op een veilige manier kunnen bemonsterd worden.

Het bepalen van het nitraatresidu op percelen, is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van MAP5 en voor de waterkwaliteit. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan zware gevolgen hebben voor landbouwbedrijven. Daarom somt de VLM op zijn website enkele aandachtspunten op.