Wintergranen tellen mee als vanggewas binnen MAP VI

Aanvulling gewascombinaties ter invulling van het doelareaal vanggewassen binnen MAP VI: in 2019 tellen ook wintergranen mee

Basismaatregel vanggewassen

In functie van de waterkwaliteit wordt binnen MAP VI ingezet op meer inzaai van vanggewassen. Zo moet er op percelen in gebiedstypes 1, 2 en 3 die geen zware kleigrond zijn na de hoofdteelt een vanggewas ingezaaid worden. De inzaai hiervan dient te gebeuren voor 15 september, tenzij er een nateelt op het perceel komt. Dit is de basismaatregel vanggewassen.

Doelareaal  vanggewassen

Binnen gebiedstypes 2 en 3 moeten landbouwers daarbovenop voldoen aan het doelareaal vanggewassen. De Mestbank berekende voor elk landbouwbedrijf in deze gebieden een oppervlakte die ingezaaid zou moeten worden met vanggewassen. Deze oppervlakte werd gedefinieerd als het referentiepercentage. De berekening gebeurde aan de hand van de hoeveelheid vanggewassen die landbouwers de voorbije drie jaren inzaaiden op hun percelen. Gedurende de looptijd van MAP VI moet in gebiedstypes 2 en 3 dit areaal verder opgedreven worden. Landbouwers moeten zo jaarlijks een doelareaal nastreven. De gewascombinaties die meetellen voor het realiseren van dit doelareaal waren;

  • Tijdelijk grasland
  • Teelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd
  • Niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd
  • Maïs met onderzaai gras
  • Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een laag-risico teelt

Wintergranen telden dus eerst mee als vanggewas, behalve na aardappel en maïs waar de inzaai van een ‘echt vanggewas’ voorzien moest worden. Deze regel viel niet bij iedereen in goede aarde en bemoeilijkte ook het in stand houden van gangbare teeltrotaties. De vanggewasregeling werd nu aangepast zodat ook na aardappelen en maïs dit jaar de wintergranen meetellen als vanggewas om het doelareaal te bekomen. De voorgaande oplijsting wordt nu dus uitgebreid met

  • Nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een wintergraan (alleen in 2019)

Wat moet je als landbouwer doen?

Als landbouwer voldoe je aan de regelgeving wanneer het gerealiseerde areaal vanggewassen groter of gelijk is aan het doelareaal. Zowel de berekening van het doelareaal als het gerealiseerde areaal zou op het Mestbankloket geraadpleegd kunnen worden (www.mestbankloket.be).

Bron: Vilt en VLM