Webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’

Op 21 juni organiseert het vakblad H2O samen met Deltares, een Nederlands onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, de webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’. In deze webinar leggen onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen helpen bij het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water.

Op basis van continue metingen hebben zij op verschillende locaties vastgesteld wanneer en via welke routes nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. In veel stroomgebieden blijken enkele hotspots de oorzaak van te hoge nutriëntenconcentraties en kan een zeer gerichte aanpak de oplossing bieden. Hierbij verwijzen ze ook naar de ervaringen die we reeds in Vlaanderen hebben met een gerichte en regiospecifieke aanpak van de waterkwaliteit in landbouwgebied.

Meer info over de webinar vindt u hier.