Wat is spuistroom?

Spuistroom is het overtollige voedingswater, afkomstig van de teelt van planten op groeimedium, dat niet langer in het teeltsysteem gebruikt wordt.  In praktijk bevat deze spuistroom relatief hoge nutriëntenconcentraties en mag het volgens de Vlaamse regelgeving niet geloosd worden op oppervlaktewater. Verder kan spuistroom componenten bevatten, zoals residuen van gewasbeschermingsmiddelen, die ook volgens de VLAREM wetgeving niet geloosd mogen worden. MAP6 laat toe om spuistroom als bemesting in te zetten voor landbouwgewassen of op een milieukundig verantwoorde wijze te verwerken (zie deel wetgeving omtrent spuistroom).

Voorbeelden van restwaterstromen die al dan niet spuistroom zijn worden weergegeven in Tabel 1. Deze tabel geeft weer dat er op een bedrijf ook andere restwaterstromen geproduceerd worden die niet onder de noemer spuistroom vallen aangezien niet elke restwaterstroom (resten van) drainwater bevat. Op bedrijfsniveau worden er verschillende restwaterstromen geproduceerd die, naargelang de oorsprong van de reststroom specifieke contaminanten bevatten. Een overzicht van de contaminanten van de belangrijkste restwaterstromen op een glastuinbouwbedrijf wordt weergegeven in Tabel 2.

Hoewel niet gedefinieerd als spuistroom is het aan te raden een reeks restwaterstromen met de nodige zorg te benaderen aangezien deze stromen alsnog moeten voldoen aan een reeks kwaliteitsparameters (o.a. nitraat, pH, …) zoals beschreven in de VLAREM-wetgeving[1]. Bovendien is voor al dit ander bedrijfsafvalwater ook een milieuvergunning vereist.

[1] https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=263

Deze website beperkt zich tot waterstromen die als spuistroom gedefinieerd zijn.

 SpuistroomGeen spuistroom NutriëntrijkResiduen GBMAndere polluenten
Drainwater*Steeds spuistroom Steeds nutriëntrijkMogelijk aanwezig 
Drainage-water** Geen spuistroom want niet gedefinieerd als voedingswaterMogelijke aanrijking? 
Spoelwater filtersIndien voedingswater door de filter gaatIndien water zonder nutriënten door de filter gaatNaargelang oorsprong waterNaargelang oorsprong waterZwevend materiaal
Reinigings-water  Moet volgens categorie bedrijfsafvalwater behandeld worden    Naargelang oorsprong en/of reinigings-middelNaargelang de oorsprongZwevend materiaal
Condens-water WKK Moet volgens categorie bedrijfsafval-water behandeld worden  normaal N<50mg NO3/lNormaal afwezigZware metalen
Condens-water serredek  AfwezigMogelijk aanwezig 

*Drainwater: overtollig voedingswater dat uit het substraat stroomt
**Drainagewater: ondiep grondwater dat via een buizenstelsel onder de serreconstructie wordt opgevangen


 

Tabel 2 Overzicht contaminanten van de belangrijkste reststromen op een glastuinbouw bedrijf. Let op: alle soorten reinigingswater behoren tot de categorie bedrijfsafvalwater en moeten dus ook volgens deze regels verwijderd worden.

* Drainwater: overtollig voedingswater dat uit het substraat stroomt
** Drainagewater: ondiep grondwater dat via een buizenstelsel onder de serreconstructie wordt opgevangen
*** Naar gelang toegepast reinigingsproduct

 

 

 

 

 

 


[1] https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=263