Wat als er toch spuistroom is?

Lozen van spuistroom op het oppervlaktewater is verboden en spuistroom moet op een milieukundig verantwoorde wijze verwerkt worden.

  • Indien het bedrijf over een milieuvergunning beschikt waarin is opgenomen dat het lozen van spuistroom toegestaan is, dan kan men zich toch ontdoen van de spuistroom via het oppervlaktewater indien deze voldoet aan de opgelegde milieukwaliteitsparameters zoals beschreven in VLAREM. In praktijk zijn er slechts een heel beperkt aantal bedrijven met een vergunning heeft waarin het lozen van spuistroom opgenomen is.
  • Het merendeel van de bedrijven zet zijn spuistroom af op de landbouwgrond (spuistroom als meststof)  Doel is om de nitraat en fosfaatbevuiling van de waterlopen tegen te gaan. De Vlaamse regelgeving focust hierbij op de nutriëntenemissie van stikstof en fosfor en niet op de gewasbeschermingsmiddelen. Maar, door de focus op nutriëntenemissie is ook het deel over de gewasbeschermingsmiddelen beter onder controle. De residu’s van gewasbeschermingsmiddelen worden namelijk afgebroken door de gewassen waardoor deze residu’s ook niet meer in het oppervlaktewater terechtkomen.
  • Een laatste optie om zich te ontdoen van spuistroom is de ophaling ervan door een verwerker. Dit gaat gepaard met hoge kosten en wordt in de praktijk niet vaak toegepast.

Meer informatie over de opslag van spuistroom kan u hier terugvinden: https://cvbb.be/opslag-van-spuistroom/