Stikstofbemesting voor een volgteelt, enkele aandachtspunten

Spinazie, snijbiet maaien… de eerste oogstwerkzaamheden zijn volop aan de gang of reeds achter de rug. Ook de oogst van de eerste vrucht bloemkool en vroege aardappelen staat voor de deur. Een overschrijding van de nitraatresidunorm in de sperperiode is vaak het gevolg van een foute inschatting van de N-vrijstelling gedurende het teeltseizoen. Enerzijds wordt de mineralisatie uit organische stof niet of onvoldoende in rekening gebracht en anderzijds wordt bij teeltcombinaties de stikstofvrijstelling uit de oogstresten van de voorafgaande teelt niet of onvoldoende meegerekend. Het is daarom van belang deze vorm van gratis stikstof niet uit het oog te verliezen. Een analyse van de stikstofvoorraad in de bodem na de 1ste teelt kan helpen om een correct beeld te krijgen voor de bemesting van een eventuele volgteelt.

Invloed van huidig groeiseizoen

Het huidige groeiseizoen heeft een belangrijke invloed op de nog aanwezige stikstofreserve na de eerste teelt. De droogte van afgelopen maanden had vast en zeker zijn invloed op de bodemprocessen en bijgevolg een vertraagde gewasgroei. Het is daarom van belang een correct beeld te hebben van de stikstofreserve.

Stikstofmineralisatie uit oogstresten

De oogstresten van volleveldsgroenten kunnen na inwerken op vrij korte tijd reeds een groot deel stikstof vrijstellen. De invloed van deze oogstresten op de stikstofbalans is dan ook niet te verwaarlozen bij een bemestingsadvies voor de volgteelt. De stikstofvrijstelling uit oogstresten van gewassen die in de zomer geoogst worden kunnen tot 90 % benut worden. In cijfers betekent dit:

GewasStikstof in oogstresten
Spinazie20 kg/ha
Bloemkool130 kg/ha
Vroege aardappel20 kg/ha
Erwten120 kg/ha
Stikstof inhoud oogstresten ( Bron: Analyse van Nitraatstikstofresidumetingen
in de tuinbouw, 2008)

Stikstofmineralisatie uit bodemhumus

Verder is het zo dat in de periode van juli tot oktober nog een aanzienlijke hoeveelheid stikstof kan vrijkomen via mineralisatie van het organisch materiaal in de bodem. Voor een zandleembodem bijvoorbeeld met een koolstofpercentage van 1,1 % kan in deze periode tot 85 kg stikstof vrijgesteld worden uit mineralisatie. Intensieve bewerkingen van de bodem bij de oogst, zoals bij het rooien van aardappelen, brengt zuurstof in de bodem en zal de mineralisatie nog bijkomend stimuleren.

Hoeveel moet ik dan nog bemesten? Enkel via een analyse kom je dit te weten!

Door een 2-tal weken voor het zaaien of planten van de volgteelt een stikstofanalyse met bemestingsadvies te laten uitvoeren kan een beredeneerde bemesting worden uitgevoerd. Een over- of onderdosering van kunstmeststof kan op deze manier vermeden worden wat zowel uw portemonnee als het milieu ten goede komt.

In kader van de verplichte staalname op groentepercelen dien je beroep te doen op een erkend staalnemer voor het nemen van de bodemstalen. De aanmelding dien je vooraf de staalname te doen via SNapp op het mestbankloket.    

Auteur: Bram Van Nevel, CVBB West-Vlaanderen