Stikstof bijbemesten bij droogte

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven enkele richtlijnen mee voor aardappelen, bloemkool en prei.

Stem de bijbemesting af op de verwachte opbrengst

Bijbemesten en droogte, het blijft een onderwerp van discussie, terwijl bijbemesten om verlies door uitspoeling te vermijden wel ingeburgerd is. In beide gevallen wordt eigenlijk hetzelfde doel nagestreefd: je wil de stikstofbemesting zo goed mogelijk afstemmen op de gewasbehoefte.  

Sowieso dien je het grootste deel van de stikstofbemesting toe vóór het planten of zaaien. Afhankelijk van de teelt is dat 50-60% (prei), 70% (aardappel) en 80% (bloemkool). Met een dergelijke basis zal het gewas, onder de huidige droogte, dus in de eerste plaats water nodig hebben.

De 100% bemesting is gebaseerd op een opbrengst van 100%. Hou daar rekening mee bij een eventuele bijbemesting. Staan bijvoorbeeld de aardappelen al in bloei voor het sluiten van de rijen, dan is de kans groot dat je geen 100% opbrengst zal halen.

Stand van zaken

Een hele reeks aardappelpercelen werden de afgelopen weken bemonsterd. Veel van die percelen kregen in het voorjaar maar 70% van de totale geadviseerde stikstofgift. Uit recente grondanalyses blijkt dat bijna ieder perceel een voldoende hoge bodemvoorraad stikstof bevat, en er zeker geen bijbemesting met stikstof nodig is. Hopelijk krijgen we nog voldoende regen, waardoor de planten die bodemvoorraad stikstof kunnen opnemen. Bladvoeding kan momenteel slechts beperkt een oplossing bieden, omdat de stikstofopname via het blad met de huidige weersomstandigheden minimaal is.

Proeven met bladvoeding in 2016 bij bloemkool veroorzaakten altijd verbranding omwille van het grote bladoppervlak. Meststofkorrels strooien in bloemkolen heeft ook weinig zin, omdat die korrels nauwelijks zullen oplossen in de droge bodems, tenzij je kan beregenen. De enige meststof die het vlotst zal oplossen bij een kleine vochthoeveelheid, is kalknitraat. De aanwezigheid van vocht is daarbij wel een vereiste!

Prei neemt in de eerste 6 weken na het planten weinig stikstof op. Bovendien is er vaak een bodemvoorraad stikstof aanwezig als je drijfmest toediende als basisbemesting. Dat maakt dat prei voorlopig nog verder kan. Prei kan voorlopig nog wat tegen de droogte. De groei zal stilvallen, maar het gewas haalt die achterstand wel in zodra het regent.

Bij droogte valt ook de vrijstelling van stikstof uit bodemorganische stof via mineralisatie nagenoeg stil. Als de bodem bij neerslag terug vochtig wordt, zal de vrijstelling van stikstof exploderen. Ook als je beregent, kan je veel stikstofvrijstelling via mineralisatie hebben.  

Verplichte stikstofstalen op groentepercelen

Zeker op groentepercelen is het aangewezen om het verplichte stikstofstaal voor de Mestbank nu te laten nemen. Vanaf 2020 kan je een verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies alleen nog digitaal aanvragen via SNapp (de staalname-applicatie van de mestbank). De staalname en stikstofanalyse moet gebeuren door een  erkend laboratorium. Voor het bemestingsadvies kan je naast de erkende laboratoria ook een beroep doen op een erkend praktijkcentrum of een erkende producentenorganisatie. Je kan deze erkende instanties  terugvinden op de website van de VLM.

Bron: Inagro