Spoelwater van installaties voor filtratie

Op het tuinbouwbedrijf kunnen technologieën voorkomen waarbij spoelwater geproduceerd wordt. Gekend is reeds de spoelwaterproductie bij filters, zoals zandfilters, maar ook ontsmettingstechnologieën kunnen spoelwater produceren.

Spoelwater reduceren

Het spoelwater van filters wordt nog te vaak geloosd. Toch bestaan er een reeks oplossingen om het spoelwater zeer sterk te reduceren. In eerste instantie kan men het volume spoelwater verminderen door gebruik te maken van filters met een beperkte hoeveelheid spoelwater (vb. Self-cleaning Automated Filter, SAF) , of filters zonder reststroom (vb. papierbandfilter). Voor meer info over deze technologieën verwijzen we naar de technologiefiches die beschikbaar zijn in hoofdstuk 6 of op  www.cvbb.be/sospuistroom

Spoelwater hergebruiken

Indien je toch nog spoelwater hebt, kan je opteren om dit te hergebruiken.

  • Dit kan door het water gedurende een bepaalde tijd in een bezinkingstank te laten zodat partikels bezinken (Figuur 12). Het water kan vanaf een bepaalde hoogte weggepompt worden naar de vuile draintank zodat er enkel een sliblaag achterblijft.
  • Hergebruik van spoelwater is ook mogelijk door dit over een filter zonder reststroom te halen zoals bijvoorbeeld een doekfilter. Een voordeel om deze technologie enkel te gebruiken voor het beperkte volume spoelwater is het lagere doekenverbruik.

Er kan in combinatie ook waterstofperoxide aan het water toegevoegd worden zodat het water ontsmet is.

Figuur 1: Praktijkopstelling voor het hergebruik van water bij een tomatenbedrijf van 3,2 ha. MMF = multimediafilter, SZF = snelle zandfilter.

Indien spoelwater van filters hergebruikt wordt dat eerder niet hergebruikt werd, dient rekening gehouden worden met het feit dat dit een invloed kan hebben op de opstapeling van natrium in het water. Indien dit spoelwater dan hergebruikt wordt, dan wordt het niet meer vervangen door regenwater met een lagere EC, waardoor er een snellere opstapeling van natrium in het systeem kan gebeuren (Figuur 2). 

Figuur 2: Natriumconcentratie in het drainwater. De oranje stippellijn geeft de installatie van een doekenfilter weer waardoor er geen spoelwater van filters meer is. Vanaf dit moment wordt al het water hergebruikt.  Het is duidelijk te zien dat na deze installatie van deze doekenfilter het natriumgehalte in het drainwater oploopt.[1]

[1] Toelichting Ockie Van Niekerk ikv FERTINNOWA workshop op 10 juli 2018 op PSKW rond SELECTIEVE NATRIUMVERWIJDERING D.M.V. IONENWISSELAARS.
https://www.proefstation.be/actueel-en-agenda/demonstratie-selectieve-natriumverwijdering-d-m-v-ionenwisselaars