Publieke inspraak over het plan-MER van het zesde Mestactieplan (MAP 6)

Ter bescherming van het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zesde mestactieplan (MAP 6) voor.

Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen om in de periode 2019-2022 een verdere reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te realiseren om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt de procedure voor de opmaak van een plan-MER opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

U kunt van 6 augustus 2018 tot en met 6 september 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen formuleren. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

Download de kennisgevingsnota hier. U vindt hem ook terug op de website www.mervlaanderen.be en in het provinciehuis van uw provincie, bij de Vlaamse Landmaatschappij in Brussel en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 6 september 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres:

Departement Leefmilieu
Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage- beheer, Plan-MER MAP 5 (PL0183)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Bron: VLM