Opslag van spuistroom

AanAangezien er een periode is dat er volgens het MAP6 geen spuistroom uitgereden mag worden, is het noodzakelijk om een opslag te voorzien voor de grondloze tuinbouw of de teelten op groeimedium onder permanente overkapping.


Bouwvoorschriften opslag

Deze opslag voor spuistroom moet voldoen aan volgende bouwvoorschriften[1]:

  • de opslag moet vervaardigd zijn uit kunststof, hout, metaal, beton of een evenwaardig materiaal, of uit een combinatie van deze materialen
  • de constructie van een opslagplaats voor spuistroom is zo uitgevoerd dat risico’s voor de bedienende personen en derden worden vermeden. Als er mangaten aanwezig zijn, zijn die afgedekt met een stevig deksel
  • de opslagplaats is niet voorzien van overstorten, noch van afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of een besterfput
  • leidingen en afsluiters die niet op vorstvrije diepte zijn aangelegd, zijn beschermd tegen bevriezen
  • in leidingen waarin hevelwerking kan optreden, zijn afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen aangebracht.

Verder geldt ook dat:

  • Als uit waarnemingen blijkt dat de mestdichtheid van de opslag van de spuistroom niet meer is verzekerd, treft de exploitant de nodige maatregelen om die mestdichtheid zo vlug mogelijk te herstellen.
  • Op de opslag van spuistroom zijn de bepalingen betreffende de technische bouwvoorschriften van de bij dit besluit gevoegde bijlage van toepassing.

Meer details en de bijlagen kan je terugvinden op:https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.html of in infobrochure van de VLM: https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Brochure_bouwvoorschriften_spuistroom.pdf


Opslagcapaciteit

De benodigde opslagcapaciteit hangt af van de teelt, je teeltoppervlakte en of je al dan niet een recirculatiesysteem hebt. Een overzicht per teelt wordt gegeven in Figuur 1. Buffervaten van recirculatie mogen mee in rekening gebracht worden als opslagcapaciteit indien deze niet voorzien zijn van een overloop. Een hemelwaterbassin komt niet in aanmerking.

Een afwijking ten opzichte van deze vastgelegde opslagcapaciteit kan bekomen worden door een bedrijfsdoorlichting te laten doen door een erkend praktijkcentrum. De verplichting tot opslag geldt ook niet voor spuistroom waarvan aangetoond kan worden dat ze op een voor het leefmilieu onschadelijke manier verwijderd wordt zoals bepaald in artikel 13 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het Mestdecreet.

Wens je meer informatie hierover? Neem dan een kijkje op: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7

Figuur 1: Benodigde opslagcapaciteit naargelang de teelt en het teeltsysteem[2].


Noodopslag

Indien u plots toch te maken heb met onvoorziene spuistroomproductie, dan kan u kijken om een noodopslag te huren. Dit kan in de vorm van een tank zijn of mestzak.

Een mestzak kan een volume tot 250 m³ herbergen en moet geplaatst worden op een vlakke ondergrond. Veelal gebeurt de verhuur door loonwerkers en  hebben ze zelf maar een beperkt aantal tot hun beschikking. De beschikbaarheid van de  zakken kan gaan variëren naargelang de periode in het jaar.

Opslagtanks bestaan in verschillende volumes. Een snelle levering is mogelijk bij verhuurbedrijven (binnen de 24u). Het al dan niet reinigen na gebruik is afhankelijk van de maatschappij. De kosten voor transport, plaatse en verwijderen van opslagtanks variëren tussen de 500 en 1000 euro, de huurkost per dag bedraag 10-90 euro/dag. Indien u consequent een tekort hebt aan opslagcapaciteit, dan zijn er verschillende opties om hier mee om te gaan zoals beschreven op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-6#onvoldoende


[1] https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.htmll

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het Mestdecreet. https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7