Op de snelweg van het internet vind je ook het Mestbankloket

Overstappen van papieren naar digitale administratie geeft je misschien in het begin het gevoel dat je de controle verliest, maar digitaal werk je wel transparanter, sneller en vooral met minder fouten. We gaan hier wat dieper in op het Mestbankloket.

Het internet is ook doorgedrongen in het dagelijks leven op de boerderij. Om de bedrijfsadministratie voor de land- en tuinbouwers onder controle te houden, biedt de Vlaamse overheid volop elektronische dienstverlening aan. Met het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij en het Mestbankloket van de Vlaamse Landmaatschappij kan je aangiftes en aanvragen indienen en bedrijfsgegevens raadplegen.

Voor wie?

Het Mestbankloket geeft toegang tot specifieke toepassingen voor meerdere beroepsgroepen. Landbouwers, consulenten en uitbaters (mestverwerkers) kunnen er ondermeer de Mestbankaangifte indienen of derogatie en vrijstelling van de status focusbedrijf aanvragen. Verder kun je bedrijfsgegevens raadplegen zoals mesttransporten, de rundveebezetting, staalnames en status van focusbedrijf. Mestvoerders melden via MTIL de mesttransporten. Laboratoria en staalnemers melden via SMIL de analysegegevens.

Voordelen Mestbankloket

Via het Mestbankloket kan je jouw bedrijfsgegevens, aangiftes en aanvragen gelijk wanneer raadplegen en dus aanwenden bij je bedrijfsvoering. Het loket is alle dagen open, dag en nacht.

Door de ingebouwde controles en waarschuwingen worden fouten en onvolledige aangiftes of aanvragen vermeden. Het loket begeleidt je als het ware bij het correct invullen en indienen.  Dat is tijdswinst voor jou, maar ook voor de overheid. De dossiers worden aanzienlijk vlotter verwerkt en jij hebt sneller een correct zicht op je aanvragen en aangiftes.

Wat vind je zoal op het Mestbankloket?

Het Mestbankloket verzamelt alle online toepassingen die met mest te maken hebben.

In de linkermenubalk kan je selecteren welke informatie over je bedrijf je wilt raadpegen. Onder ‘Meer info’ vind je informatie over de helpdesk, volmachten en handleidingen.

Je kunt er je Mestbankaangifte indienen en raadplegen.

Derogatie, verhoogde bemesting en vrijstelling focusbedrijf vraag je ook aan via het loket. Let op, want voor 2016 kan je deze aanvragen niet meer indienen of intrekken omdat de uiterste indienings- en intrekkingsdata verstreken zijn.

>Je vindt er de bemestingsprognose en bemestingsruimte van je bedrijf, die zijn gebaseerd op de gegevens van de verzamelaanvraag.

>In de rubriek ‘Rundveebezetting’ vind je, op basis van gegevens DGZ, de gemiddelde veebezetting van vorig jaar, de gemiddelde veebezetting voor het lopende kalenderjaar en een prognose voor het volledige lopende jaar. Je vindt er ook de omrekening naar het aantal NER’s dat met die bezetting overeenstemt.

>In de rubriek ‘Aan- en afvoer van mest’ vind je per jaar een actueel overzicht van de geregistreerde mestverhandelingen waarbij je als aanbieder of afnemer betrokken bent. Kijk dit goed na en meld fouten aan de Mestbank in je provincie. Je kunt ook zelf burenregelingen en inscharingscontracten online registreren en het bijhorende registratiebewijs afdrukken.

>Is je bedrijf mestverwerkingsplichtig? Dan kan je in de rubriek ‘Mestverwerking’ nagaan hoeveel mest je jaarlijks moet verwerken. Wil je mestverwerkingscertificaten verhandelen? Ook dat kan via het loket.

>De mestbalans van je bedrijf wordt berekend op basis van de bemestingsruimte, de Mestbankaangifte en de mesttransporten van en naar je bedrijf. Opgelet, want de mestbalans wordt berekend op basis van de gegevens die de Mestbank ter beschikking heeft. Wanneer je bepaalde gegevens wijzigt, kan het zijn dat je balans pas met wat vertraging aangepast wordt. Op het loket vind je de mestbalans vanaf 2011 tot en met 2015.

>In de rubriek ‘Nutriëntenemissierechten’ (NER’s) kan je nakijken hoeveel NER’s je hebt per jaar. Je kan er ook alle NER-brieven lezen die de Mestbank je gestuurd heeft.

>In de rubriek ‘Status bedrijf’ vind je, per jaar, de status van je bedrijf (focus of niet-focusbedrijf) en de detailberekening die in die status resulteerde. Je krijgt ook een overzicht van de maatregelen die je bedrijf moet nemen als gevolg van de status en/of de maatregelen die eventueel opgelegd werden na een doorlichting of controle door de Mestbank. Uitgebreide info hierover vind je in de detailschermen.

>In de rubriek ‘Staalnames-bodem’ vind je op het blad ‘Nitraatresidu’ een overzicht van je percelen, die aangeduid werden voor een nitraatresidubepaling en het resultaat van deze bepalingen. Op het blad ‘Stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies’ staan tussentijdse berekeningen van het aantal stalen dat genomen moet worden en het aantal stalen dat op een bepaald moment al genomen is (gebaseerd op de gegevens die het lab aanmeldde).

>Op het blad ‘Fosfaat’ staat het overzichtsrapport van de fosfaatanalyses die je naar de Mestbank stuurde, de bijbehorende fosfaatklassen, de geldigheidsduur en de eventuele financiële tegemoetkoming.

Overtuigd? Of toch nog niet echt?

Nog niet overtuigd? Vanwege tijdsgebrek of gebrek aan computerkennis? Geen nood, want je kunt een volmacht geven, bijvoorbeeld aan een familielid of een consulent en zij kunnen voor jou op het Mestbankloket de administratie verrichten, aangiftes en aanvragen raadplegen en de nodige informatie aan jou meedelen.

Online loket – (n)iets voor jou?

Misschien denk je “Internet en computer, da’s niks voor mij!”.  Wel, denk niet te gauw dat je het zelf niet kan. Je hebt het moeilijkste zowat achter de rug na de installatie van de kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je je aanmeldt.

Inloggen met de eID doe je als volgt:

  1. Surf naar www.mestbankloket.be
  2. Meld je aan als landbouwer
  3. Meld je aan eID (neem je pincode eID erbij)
  4. Klik op exploitatie
  5. (Je kunt ook inloggen met een token – een kaartje ongeveer zo groot als een bankkaart, met daarop 24 persoonlijke codes en je naam.) Zodra je ingelogd bent, heb je toegang tot het Mestbankloket.

Luc Gallopyn (VLM)