Nieuws

Kunstmestregister in MAP6

Het beter opvolgen van het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor is een belangrijk aandachtspunt in MAP6. Naast het aangeven van de hoeveelheid kunstmest die het voorbije jaar gebruikt werd, bepaalt MAP6 nu ook dat tijdens het jaar op regelmatige wijze een aankoopregister moet worden bijgehouden. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden bijgehouden …

Kunstmestregister in MAP6 verder lezen

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie

In een Moving Bed BioReactor halen micro-organismen nitraat uit drainagewater. Ze zetten het om in het onschadelijke stikstofgas. De techniek kan oppervlaktewateren vrijwaren van een overmaat aan nitraat. Er zijn in Vlaanderen drie MBBR-installaties geplaatst om de werking van het systeem te evalueren bij lage temperaturen. Die in Staden werkt volledig off-grid.

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie verder lezen

Onderzaai van een vanggewas is een optie bij mais

In MAP6 wordt veel aandacht besteed aan vanggewassen. Dit is niet vreemd aangezien zij, mits goede toepassing, mee kunnen zorgen voor een betere stikstofhuishouding in de bodem. Ook onderzaai in maïs wordt mee opgenomen als mogelijkheid om het areaal aan vanggewassen in gebiedstypes 2 en 3 in te vullen. Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) onderzocht de voor …

Onderzaai van een vanggewas is een optie bij mais verder lezen

Bijbemesten is basisbemesting verlagen

Waarom voeden we borelingen zesmaal per dag? Het is toch makkelijker en minder vermoeiend om alles in één keer te geven? Toch staat iedere ouder ’s nachts zonder nadenken op om zijn kleine spruit te voeden en zo het groeiritme van de baby bij te houden. Hetzelfde geldt voor een landbouwer en zijn gewassen. Je dient beter gespreid in de tijd kleine hoeveelheden meststoffen toe (fractioneren), dan veel ineens te bemesten. Dat kan alleen als je ook de basisbemesting verlaagt. Te veel bemesten in één keer vergroot de kans op verlies. Bovendien kan tijdens de teelt duidelijk worden dat het met minder meststoffen kon.

Bijbemesten is basisbemesting verlagen verder lezen

Equivalente maatregelen in 2020

Landbouwers kunnen voor 2020 kiezen uit 2 equivalente maatregelen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen in gebiedstype 2 en 3 om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zijn de twee equivalente maatregelen waaruit de bedrijven kunnen kiezen: wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten adviessysteem groenten KNS Landbouwers moeten wel goed nadenken voor ze een equivalente maatregel aanvragen …

Equivalente maatregelen in 2020 verder lezen

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, zet het zesde mestactieplan (MAP 6), sterk in op een gebiedsgerichte aanpak. Dit jaar gaat op de percelen in gebiedstype 2 en 3, een nieuwe maatregel in. Die houdt in dat bemesten slechts toegestaan is als de landbouwer die het perceel gebruikt op 1 januari en …

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 verder lezen

Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een must

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. De aangifte is vanaf 2 januari 2020 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan worden ingediend tot en met 15 maart 2020.​ Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen …

Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een must verder lezen

Landbouwers moeten kunstmest registreren vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. ​​In afwachting dat het digitale register op het Mestbankloket beschikbaar is, moeten de landbouwers zelf een register opmaken. De registers moeten de volgende informatie bevatten. Aankoopregister: welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (leveringsdatum) bij welke leverancier …

Landbouwers moeten kunstmest registreren vanaf 1 januari 2020 verder lezen

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit

Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwers als de waterkwaliteit. Die win-winsituatie is een belangrijke conclusie uit een studie van de Bodemkundige Dienst van België, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. Op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij, heeft de Bodemkundige Dienst van België een rapport opgemaakt …

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit verder lezen

Bioreactor moet nitraten uit drainagewater halen

In de winter worden aan de MAP-meetpunten vaak verhoogde nitraatconcentraties vastgesteld als gevolg van uitspoeling via drainage. Met een Moving Bed Bioreactor (MBBR) kunnen nitraten uit het drainagewater worden gehaald. De techniek wordt momenteel getest in onder meer Buggenhout, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Staden. Mogelijk komt ze op termijn in aanmerking als equivalente maatregel binnen MAP6.

Bioreactor moet nitraten uit drainagewater halen verder lezen

Aanpassing referentiepercentage vanggewassen MAP VI

Referentiepercentage vanggewassen MAP VI legt de focus op het inzaaien van vanggewassen. De Mestbank berekende voor elk landbouwbedrijf in gebieden met slechte waterkwaliteit een oppervlakte die ingezaaid zou moeten worden met vanggewassen. Deze oppervlakte werd gedefinieerd als het referentiepercentage. De bepaling van deze oppervlakte gebeurde op basis van het gemiddeld aandeel aan vanggewassen en laag-risico …

Aanpassing referentiepercentage vanggewassen MAP VI verder lezen

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten moet ten laatste op 30 september 2019

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. Het actuele overzicht van uw MVC bevindt zich op de certificatenrekening van 2017 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC). Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten moet ten laatste op 30 september 2019 verder lezen

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. In de eerste helft van 2019, stond op 86% van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld. Het analyseresultaat was op 14% van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer wil de Mestbank snel terugdringen.

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen verder lezen

Wijziging van bemestingsregels voor vloeibare organische mest

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, past MAP 6 de regels voor het bemesten na de hoofdteelt aan. In augustus mag akkerland dat geen zware kleigrond is, slechts beperkt bemest worden met type 2-meststoffen. Zo mag daar alleen nog na de oogst van niet-nitraatgevoelige hoofdteelten bemest worden met type 2-meststoffen, zoals pluimveemest en mengmest van runderen en varkens, op voorwaarde dat er tijdig een vanggewas is ingezaaid en dat dat voldoende lang blijft staan. Voorbeelden van niet-nitraatgevoelige hoofdteelten zijn granen, vlas, luzerne, kool- en raapzaad.

Wijziging van bemestingsregels voor vloeibare organische mest verder lezen

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu

Kunnen de landbouw- en milieubelangen verenigd worden op het vlak van fosfor? Het merendeel van de Vlaamse percelen bevat een grote fosforvoorraad, door grote bemestingsdosissen uit het verleden. Uitspoeling van fosfor naar het oppervlakte- en grondwater, loert daarom om de hoek. Aangezien fosfor die in het water terechtkomt, leidt tot overmatige algenbloei en een verstoord ecosysteem, moeten we dat vermijden. Anderzijds moet de bodem over voldoende fosfor beschikken om de gewassen goed te laten groeien. Onderzoekers van het ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en de KU Leuven, zochten op vraag van de VLM uit wat de optimale hoeveelheid fosfor in de bodem is. Tijdens hun onderzoek, hielden ze zowel met de economische als milieukundige kant van de zaak rekening. MAP-man

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu verder lezen

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

De VLM organiseert voor de land- en tuinbouwers toelichtingen over MAP 6 in elke Vlaamse provincie. ​De toelichtingen vinden plaats tussen eind juni en begin juli en starten om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toelichtingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. De datums vind je op de website van de VLM …

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers verder lezen