Nieuws

Onderzaai gras in maïs: techniek aanpassen aan het zaaitijdstip

De onderzaai van gras in maïs biedt de landbouwer de mogelijkheid om het nitraatresidu na de teelt van maïs te beperken en te voldoen aan de vanggewas-verplichting. Omdat deze techniek eerder onbekend is bij het grote publiek, ging het CVBB samen met een 30-tal Vlaamse landbouwers aan de slag om de onderzaai van gras in …

Onderzaai gras in maïs: techniek aanpassen aan het zaaitijdstip verder lezen

Kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. Het zesde mestactieplan (MAP 6) voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar gelden. …

Kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteit verder lezen

Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen

Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen Een kwart van de gecontroleerde landbouwers geeft minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest door aan de overheid. Er belandt in werkelijkheid dus meer kunstmest op de velden dan wordt aangegeven en dat is nefast voor de waterkwaliteit. Daarom verstrengt Vlaams minister van Omgeving en Handhaving …

Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen verder lezen

Vanggewassen binnen het MAP, een samenvatting

Binnen MAP 6 zijn vanggewassen een belangrijk onderdeel. Afhankelijk van het gebiedstype waar het perceel is gelegen en de teelt, zijn er verschillende verplichtingen en voorwaarden. In dit artikel vatten we alles samen. De verplichtingen binnen de verschillende gebiedstypes Je perceel is gelegen in gebiedstype 0 Hier zijn geen extra verplichtingen rond vanggewassen. Je perceel …

Vanggewassen binnen het MAP, een samenvatting verder lezen

Vacature projectleider adviesdienst nutriënten

Werft aan projectleider adviesdienst nutriënten Ben je een geboren projectleider? En heb je affiniteit met de land- en tuinbouwsector en in het bijzonder met de thema’s duurzame bemesting en bodembeheer? Dan is onze vacante functie iets voor jou! Solliciteren kan tot en met 12 oktober 2020. De functie en zijn context CVBB staat voor Coördinatiecentrum …

Vacature projectleider adviesdienst nutriënten verder lezen

Stikstofbemesting voor een volgteelt, enkele aandachtspunten

Spinazie, snijbiet maaien… de eerste oogstwerkzaamheden zijn volop aan de gang of reeds achter de rug. Ook de oogst van de eerste vrucht bloemkool en vroege aardappelen staat voor de deur. Een overschrijding van de nitraatresidunorm in de sperperiode is vaak het gevolg van een foute inschatting van de N-vrijstelling gedurende het teeltseizoen. Enerzijds wordt …

Stikstofbemesting voor een volgteelt, enkele aandachtspunten verder lezen

MAP 6 krijgt fitness check

Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen. ​Tijdens die gesprekken zullen initiatieven aan bod komen om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 te verbeteren. De waterkwaliteit blijft immers ook de laatste twee jaar achteruitgaan. Dat blijkt uit een actuele evaluatie van de waterkwaliteit door de Vlaamse …

MAP 6 krijgt fitness check verder lezen

Nieuwe voorwaarden derogatie

De derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. De derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. De recente aanpassing aan de regelgeving houdt 2 extra derogatievoorwaarden in, bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De eerste bijkomende derogatievoorwaarde bepaalt dat de …

Nieuwe voorwaarden derogatie verder lezen

Kunstmestregister in MAP6

Het beter opvolgen van het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor is een belangrijk aandachtspunt in MAP6. Naast het aangeven van de hoeveelheid kunstmest die het voorbije jaar gebruikt werd, bepaalt MAP6 nu ook dat tijdens het jaar op regelmatige wijze een aankoopregister moet worden bijgehouden. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden bijgehouden …

Kunstmestregister in MAP6 verder lezen

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie

In een Moving Bed BioReactor halen micro-organismen nitraat uit drainagewater. Ze zetten het om in het onschadelijke stikstofgas. De techniek kan oppervlaktewateren vrijwaren van een overmaat aan nitraat. Er zijn in Vlaanderen drie MBBR-installaties geplaatst om de werking van het systeem te evalueren bij lage temperaturen. Die in Staden werkt volledig off-grid.

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie verder lezen

Onderzaai van een vanggewas is een optie bij mais

In MAP6 wordt veel aandacht besteed aan vanggewassen. Dit is niet vreemd aangezien zij, mits goede toepassing, mee kunnen zorgen voor een betere stikstofhuishouding in de bodem. Ook onderzaai in maïs wordt mee opgenomen als mogelijkheid om het areaal aan vanggewassen in gebiedstypes 2 en 3 in te vullen. Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) onderzocht de voor …

Onderzaai van een vanggewas is een optie bij mais verder lezen

Bijbemesten is basisbemesting verlagen

Waarom voeden we borelingen zesmaal per dag? Het is toch makkelijker en minder vermoeiend om alles in één keer te geven? Toch staat iedere ouder ’s nachts zonder nadenken op om zijn kleine spruit te voeden en zo het groeiritme van de baby bij te houden. Hetzelfde geldt voor een landbouwer en zijn gewassen. Je dient beter gespreid in de tijd kleine hoeveelheden meststoffen toe (fractioneren), dan veel ineens te bemesten. Dat kan alleen als je ook de basisbemesting verlaagt. Te veel bemesten in één keer vergroot de kans op verlies. Bovendien kan tijdens de teelt duidelijk worden dat het met minder meststoffen kon.

Bijbemesten is basisbemesting verlagen verder lezen

Equivalente maatregelen in 2020

Landbouwers kunnen voor 2020 kiezen uit 2 equivalente maatregelen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen in gebiedstype 2 en 3 om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zijn de twee equivalente maatregelen waaruit de bedrijven kunnen kiezen: wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten adviessysteem groenten KNS Landbouwers moeten wel goed nadenken voor ze een equivalente maatregel aanvragen …

Equivalente maatregelen in 2020 verder lezen

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, zet het zesde mestactieplan (MAP 6), sterk in op een gebiedsgerichte aanpak. Dit jaar gaat op de percelen in gebiedstype 2 en 3, een nieuwe maatregel in. Die houdt in dat bemesten slechts toegestaan is als de landbouwer die het perceel gebruikt op 1 januari en …

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 verder lezen

Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een must

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. De aangifte is vanaf 2 januari 2020 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan worden ingediend tot en met 15 maart 2020.​ Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen …

Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een must verder lezen