Nieuwe voorwaarden derogatie

De derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. De derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. De recente aanpassing aan de regelgeving houdt 2 extra derogatievoorwaarden in, bovenop de bestaande derogatievoorwaarden.

  • De eerste bijkomende derogatievoorwaarde bepaalt dat de maximale stikstofbemestingsnorm uit dierlijke mest, in kg N per ha, op perceelsniveau moet worden nageleefd en dat op alle percelen van het derogatiebedrijf. Gevolg: de bedrijfsbenadering waarbij tot het dubbele van de toegelaten hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest mag worden opgebracht op een perceel, als op bedrijfsniveau de maximale toegestane hoeveelheid meststoffen niet wordt overschreden, geldt niet meer voor derogatiebedrijven. Voor de maximale bemestingsnorm werkzame stikstof en de maximale bemestingsnorm voor fosfaat blijft de bedrijfsbenadering wel van toepassing.
  • De tweede bijkomende voorwaarde legt op dat de landbouwer die derogatie aanvraagt, altijd toegang moet verlenen tot zijn percelen, zodat bemonsteringen kunnen uitgevoerd worden voor de monitoring van de derogatie.

De aangepaste voorwaarden voor landbouwers die derogatie toepassen, gaan in op 4 juli 2020.

Bekijk hier meer informatie over de bestaande en bijkomende derogatievoorwaarden.

Bron: VLM